Tiktiwin-nsen n tidett !

Deg isaragen n tɣamsa akked inejmuɛa i tetteg temrecceḥt ɣer tefranin n tselwayt, ɣef uqerruy n ukabar ixeddamen (PT), tettales-d i yal tikkelt tamsalt n tutlayt Tamaziɣt, officialisation n tutlayt-a deg uɣerbaz akked d tedbelt tazzayrit, myal tikkelt deg ara ad d-taweḍ s zat n temɣiwent taqbaylit neɣ s zat n wid yettmeslayen kra n tantalla-nniḍen deg tantaliwin n Tmaziɣt ! Ma d tikkelt-a i iɛeddan  deg umiting i texdem deg uxxam n yedles deg tlemsan, deg wass wis ukuẓet tmerwin n lḥemla n lbuṭ n sa tmerwin deg yibrir 2014, dina i tessaweḍ, neɣ ass-a ideg d-tessenfali tiktiwin-ines n tidett ! tiktiwin-ines ɣef leddi n tlisa gra lezzayer akked tmura-nniḍen n tefriqt ugafa, « El Maɣrib El Ɛarabi » akken i as-sawalen ! Mačči d aya i aɣ-yeswehmen, mačči d alday n tlisa gar-aɣ akked d tmura i aɣ-d-yezzin ! macca d awal i tenna ; ad teg tagmat gar ugdud n El Meɣrib El Ɛarabi, akken daɣen tenna : « Nesteḥq El Meɣrib n yigduden, s wudem Aɛrab ineslem akked ugdal n tlisa i d-ibedden mgal tagmat n yigduden-is ». Aya yssewham aṭas, anda i tella tumast tamaziɣt deg wawalen-a ?! anda i tella tumast tamaziɣt deg El Meɣrib El Ɛarabi ?! ɣurwet ad d-tfiqem ! Tamaziɣt ɣur tmital n wi d tameslayt kan ! d awal-nni kan i yelhan i cḍeḥ akken yenna Matub Lwennas ! tumast ɣur-sen d taɛrabt ma d Tamaziɣt d tameslayt, ad ttan ɣur-wen, ama akken d aya kan i aɣ-ixussen ?! Ulac ula d tikkelt akka ideg ara nwali neɣ ad nsel i win ara d-yinin : « Yewwi-d ad nesseɣti amezruy », ulac win ara d-yinin «  Ad neẓẓu tagmat daxel n ugdud azzayri », agdud i ilan tadra tamaziɣt i yettuɛerben s unekcum n yinselmen akked temhersiwin Taɛetmanit akked tefransist i yesmersen fell-as tastratiǧit n uɛerreb ! macca tamziɣt bedren-tt-id kan ticki usan-d ɣer tmurt n leqbayel, ma ticki rzan ɣer temdinin-nniḍen tiɛerbubin, ad ssiwilen s tegmat El Maɣrib El Ɛarabi ! Tamsalt-nniḍen i d-yesbegnen tiɛurubit-nsen d tuɣalin ɣer umezruy, ɣer tallit n umussu aɣelnaw , anda i d-tefka amedya ɣef umeɣras n tlelli n lezzayer, amedya i umi tessuli ccan, wa d Msali Lḥaǧ, argaz-a i iqeḍɛen ad d-bedren awal Tamaziɣt deg tallit ideg yella d aqerruy ɣef ukabar Aɣref Azzayri (PPA), argaz-a i d-yewwin tiktiwin-is seg ccerq alemmas, ɣer uḥbib-is Cakib Arsalan, ticki yenna deg yinaw i iga d akken amezruy n lezzayer yettuɣal ɣer tasut tis sa (07) ! s waya yemḥa akk amezruy n lezzayer send tallit-a, aɛaǧaba ɣur-s netta tafriqt n ugafa wqila ufan-tt-id waɛraben akken i d-yufa Cristuf Kulumbus Marikan deg tasut tis semmuset tmerwin (15) ! Macca kan inegura-a  ḥercen mliḥ, ufan-tt-id deg tasut tis Sa (07) ! ur neẓri ara anda i tebɣam aɣ-tawim ?!  ur neẓri wara anda i tebɣam ad tessiwḍem tamurt ?! Akken ur neẓri ara melmi ara ad d-yakki ugdud azzayri , akken ad iwali anda i yedda lasel-ines !   

Tukkist seg uɣmis "Tiɣremt" X.Y