D acu i tenniḍ ?

Lezzayer ad d-ter assaɣen gar-as akked Maser !

D tidet kan i yellan ass-a, ẓriɣ win ara yeɣren amagrad-a ad t-tewwet lwehma, akken daɣen i ẓriɣ llan wid ara t-yeɣren ur iḍerru deg-sen wacema imi nnumen tigawin am tigi i itteg udabu ! widak-nni ara iwehmen ad truḥ dimi-nsen srid ɣer temlilit n snat n terbaɛin tiɣelnawin n tmura-agi ; Deg temlilit n unefran ɣef tin ara ad iɛeddi ɣer temzizelt n umaḍal n ddabex n uḍar, dina i d-yeḍra cwal  ameqran, dina i d-teɣli teɛdewt gar-aneɣ akked yimasriyen, ad d-mmektin assen deg imasriyen ttsuɣen « cceɛb Elǧaza’iri mačči d El Ax ccaqiq » assen i aɣ-semman « El balṭajiya », seg tama-s tedbelt n tmurt-a akked yinaẓuren akked wudmawen tla deg wannaren akked taɣulin yemgaraden bedden-d mgal agdud azzayri, qersen-d fell-aɣ s rregmat akked ssebat akked ujerrem akked uɛayer, myal awal nesla-t, myal d rregma nbub-itt… seg tama-s agdud azzayri war ma nettu adabu-ines yerra s leqseḥ war awexxer ɣer deffir ɣef wayen i as-ileḥqen d ajerrem, agdud azzayri ibedd akk d yiwen wudem i tezdi yiwet n tfekka, akken daɣen ad yuɣal ɣer yiẓuran akken ad d-yini dken agdud Azzayri d agdud Amaziɣ, akken ad yesbiɛed ayen i d-yersen fell-as sɣur ucengu amasri, tuɣalin ɣer yiẓuran n Yimaziɣen d tikti ɣur yuɣal ula d adabu azzayri deg teswiḥt n ṭṭiq… Ay d ayen i d-mmektan widakken iwehmen ! llan widakken ur nwehhem ara ticki ɣran-t imi nenna-d numen tigawin-a, numen adabu azzayri akked win n Maser tteùkerracen ttemyiḥmalen akken i bɣan, akken yeqqar yinzi aqbayli « Yettuɣal ɣer wussu n tzenbilt », yeẓra  dakken adabu akked ugdud seg zik ttdeɛin tagmat deg waygar-asen, seg zik d nutni i d-yettbexiren s rrwayeḥ-nsen akked yidles-nsen akked ssem-nsen ɣef ugdud akked udabu azzayri, seg Zman Layla Ɛulwi Akked Meḥmud Yacine ɣer wass-a, amzun yella kra i aɣ-yurzen ɣur-sen !

I win akken iwehmen nekk ad as-d-iniɣ ayen i iḍerrun ass-a, deg wayen akk i d-temmektaḍ, tadyant inaẓuren i d-yekkaten deg Lezzayer s umata amedya n « Nansi Ɛaǧrem » tacennayt i yesmesxen agdud azzayri s rregmat, akken kan i d-tekcem terbaɛt Taɣelnawt n Tmurt-neɣ ɣer temzizelt-a n umaḍal taneggarut, tuzzel-d ad d-tbedd s idis-is, tuzzel-d imi d-tesla i wawalen n yimyuraren akked wallalen n taywalt i yettmeslayen s « El mumatil Elɛarabi el waḥid », tuzzel-d ma yella ad as-d-isaḥ umur-is deg tmeɣriwin i t-tteg Lezzayer deg Timgad ; akken ad as-ɛewren allen-is, kemlen-as s temlilit n tegmat i d-ttheggint snat n terbaɛ i d-nebder s lmendat n udabu seg myal tama akken ad mḥun leɛdawa, akken ad d-bnun tagmat am zik gar-asen ! Ahbuh, akken yenna Lwennas « Cfiɣ yemlayi baba ɣef wass mi tefra, seg Maser i d-isuḍ waḍu », i d awezɣi ad bedlent tiktiwin-nsen, tikwal qqareɣ-as waqila d nutni i ilan nnif ugar-neɣ imi nutni dima ttɣenin d atmaten wissen ma tecfam neɣ ma twalam inaw i iga uselway n Maser Djamel Abd Nacer i yettsuɣun « El ǧayc El ɛarabi ǧayccun waḥid, w El caɛb El ɛarabi caɛbun  waḥid, walen yufariqa bayna-na ayyu ɛaduw » ! I nekkni amek ara nettsuɣu amek ara d-ner tagmat gar yiɣerfan n Tmazɣa, ẓẓriɣ myal tikkelt ad d-nekker ad nettsuɣ «  Imaziɣen » maca, assa ur d-teggri deg usuɣu, ass-a teggra-d deg tigawt, tegra-d deg tmusni, tegra-d wayen akk yugaren lxuf, tegra-d deg wayen yezrin ma ad t-nettu, teggra-d deg wid yemmuten ma ad aɣ-ɛfun imi ayen ɣef i ɣlin ur aɣ-d-isuḥ ara neɣ d nekkni i at-iḍeqren… deg tallit deg atmaten-nneɣ imẓabiyen ɣellin, ttwaḥqren, adabu yettbedda-d mgal Israyi akken ad iḥud Falasṭin, sebḥan-k llah, ad tafeḍ axxam-ik yerɣa ad tekreḍ ad tsexsiḍ timest n lǧar-ik, ur umineɣ ad d-teḍru, maca tḍerru ! akken yeqqar yinzi « Ababa uwten-aɣ, yenna-as, a mmi ɛeqlen-aɣ ! ». Nekk ayen i ay-iqerḥen nniɣ-t-id, i lebda ad geɣ tiɣri i kečč ay agdud ma ad d-takkiḍ ?!

X.Y