Seld mi yessaweḍ udabu n lezzayer, s 30 n dqayeq n leqṛan i yettseɛsiqen s usimɣersut, yall ass, ad ig taḥebbast i uvirus COVID-19 i icegglen timura n umaḍal i merra, i yerran aɣbel i yimusnawen deg tmejjayt d yinagrawen usnanen ɣef war tifrat i waṭṭan s-id-igellu, d teṛwiḥin i yettawi ; deg 15 deg yebrir 2020, Aselway n Lezzayer, isunneḍ akken ad d-yili ureqqeɛ d useggem n kra ma yellan d lǧameɛ aqbuṛ deg tmurt n lezzayer i merra !

Ala mačči d tagi i d tawtilt, ɣef wakken i d-yura deg APS.DZ, Aselwa, yefka-d annaḍ akken ad d-yili ureqqeɛ n leǧwameɛ ilmend n usfuǧǧel n wass n Tusna 16 deg yebrir deg mya aseggas.

Ɣef yixef n leǧǧwameɛ ɣef tella tamawt tameqqrant, d lǧameɛ “Sidi Lakhdar” deg Qsenṭina anda i yesselmed Abdelhamid Ben Badis ɣef wakken i d-yenna uselway Tebboune, yerna yeselmed asefser n tesreṭ d lfetwat.  Yerna yessegza-d ansa i as-d-tekka tikti imi iwekked-d ɣef tuqna n udabu ɣer yimri-a i yellan d aẓenẓar n tesreṭ d yedles, d uẓayar i yella umdan-a deg umezruy d tlalit n waɣlan azzayri.

Akken i d-yebder aṭas n wudmawen-nniḍen i d-yeglem d akken d imusnawen i d-yefka wakal azzayri.

Asteqsi i d-yerzan ɣer wallaɣ yeslan i yisalli-agi yewhem, allaɣ yeḥnunef tagnit, yessalay-d tiktiwin am treyyact i d-ttɛeddint gar wallen !

Deg tallit yecban tagi, anda amaḍal, yesɛedday-d tazɣent tameqrant i s-id-yegla uvirus COVID-19 i izemren ad teglu s umdan ad yejlu deg tudert, neɣ ma ulac tazɣent-a ad d-teglu s iɣeblan imeqranen deg tdamsa d tezɣen ara icegglen iwunak n tmura timeqqranin i iǧehden deg umaḍal, deg tallit anda umusnawen deg myal annar usnan tteɣẓaẓen accaren-nsen ; Aselway Tebboune tikti-ines terra ɣer tesreṭ war ma iga tasleṭ ɣef unalkam n tezɣent tagraɣlant ! D tallit anda ara yedhu uselway deg ureqqeɛ n yexxamen n tẓallit, neɣ d tiḥerci kan akken ad yesedhu aɣref i yettxemmimen ala ɣef tesreṭ, yessen amek ara asen-yelḥu ? D tallit anda Ben Badis ad d-isellek amaḍal s lǧameɛ d kra n ufesser n tesreṭ, neɣ d tallit anda ad d-tili lwelha ɣer ssbiṭarat d unagraw usnan ladɣa deg tmejjayt ? D tallit anda Aselway ad imuqel ɣer wayen ara d-tessexlef tezɣen tadamsant send tuget n wassaɣen n tmura n umaḍal jemdent, ɛɛuqrent, anda tikebbaniyin n tunzut d unagraw n umaḍal n wassaɣen n tunzut qquren, neɣ d tallit n ukellex d tkerkas ?

Tikti tagejdant-nniḍen, anda ɣas ma yella umaḍal yestehna, ulac uguren n tmejjayt, ulac tazɣent tadamsan ; asteqsi, yeqqaṛ : Deg wass n 16 deg yebrir, deg wass n usfuǧǧel n wass n Tusna, lwelha terra ɣer wat tesreṭ, azal d uzayar d ccan, yuɣal ɣer wat tesreṭ amzun ulac imusnawen berra i wannar-a ? Tessaweḍ lezzayer deg tallit tamirant, deg wass yecban ass-a ad yuɣal uɣbel-ines ala aǧǧuǧǧeg n tesreṭ ? Ayɣer izzayriyen ass-a tettrun ɣef yinig d trewla n yimusnawen d yimazzayen ɣer tmura n lberrani seld mi yufan tawwurt telldi-d ɣur-sen, tfka-asen aẓayar i ten-iwatan ? Imejjayen yettwawten seld mi-fɣen deg tmesbaniyen akken ad ssutren izerfan-nsen, ass-a mi tekcem tmurt deg tezɣent tadawsant d nutni i tufa lezzayer ɣer yids-is neɣ d at tesreṭ...?

Tasnakta Lezzayer simal tkeccem deg yil aberkan ara yeglun s uɣref-ines i yeṭṭafaren s kra ma yellan d tasreṭ s tugdi n ddeɛwessu ; s tugdi tzemreḍ ad tesselḥuḍ agdud d uɣref i tebɣiḍ akken i tebɣiḍ anda tebɣiḍ. Aɣref azzayri yeqqen assaɣen akk ilan deg tudert n umdan ɣer tesreṭ, aya yekka-d seg tugdi neɣ ahat seg llaẓ neɣ ahat seg ɛeggu, neɣ ahat s usizrer, neɣ ahat s umeɣdud (yeffeɣ-it ussirem deg talwit), neɣ ahat dduklent-as-d akken ma llant.

Aṭan n tnefsit i yeqnen ɣer tugdi n yellu yettwassen seg tallit taqburt ; tugdi n ddeɛwessu, d tugdi n yellu d aferdis agejdan ɣef i d-ttrebbin arraw-nsen izzayriyen, ama deg uxxam ama deg uɣerbaz s wahil n tɣuri. Skud yettimɣur umdan, taluft-a tettɣim deg tnefsit-is, tettɣim d tiyersi ara ilin tazrert ɣef tudert-is alama yejla. Amdan yetturebban s yiferdisen-a d yimenzayen-a, ttaǧǧan amdan ad yeqqim s ckal, ileḥḥu ad yesquddur, anda i t-id-iwet wugur deg tudert-is ad as-yini d yellu i yi-d-isexḍen, neɣ ahat ad as-yini d yellu i yi-d-yeblan ! Ma yerra umdan deg tidmi-s, ayɣer timura n umḍal-nniḍen i yedhan d wannar usnan, yerran timsal yeqnen ɣer tesreṭ deg rrif, iɣublan-a icudden ɣer tnefsit d wuguren n tudert tteɛraḍen ad ten-dawin s tarayin n tusna n tnefsit d tmejjayt s umata, dɣa timetti ur tettara wara llum ɣef yellu neɣ ɣef yiman-is, maca segzayen-as d akken amdan ila tanefsit, tikwal tettiǧhid ticki ulac timcukkal timeqqranin deg tudert, tettceggil ticki tceggel tudert n umdan ; kkaten amek ara as-d-afen tifrat... Maca deg tmettiyin icudden ɣer tesreṭ, ticki amdan yekcem deg tezɣent neɣ deg waṭṭan, ad d-yaf iman-is ttawin-t ɣef lecyux d leǧwameɛ, neɣ seg temɛemmert ɣer lwali d iɛessasen, anda ma yella d aḥeckul ad as-t-ɛelqen ɣer ulgerḍ-is... Amdan i icudden ɣer tesreṭ mi yebɣa uwanek ad ten-yeskerker ad asen-d-yefk ayen ara ten-isegnen ; anef ad zzmen deg yellu d netta i d-sebba n twaɣit.

 

La Grande Mosquée d'Alger : qu'a-t-elle de plus qu'une autre ...Ma nezzi-d ɣer uselway Tebboun, deg useggas 2017 imi yella d aneɣlaf amenzu, yessuter akken ad sselḥun s lɛejlan leqdic n lebni n Lǧameɛ ameqqran n Lzzayer Tamanaɣt. Tebboune yessuter ad gen tirebbuyaɛ ara iqedcen 3*8 akken ad fakken s lɛejlan lebni send ad yekkfu useggas ; ɣer Dujenber 2017 yewwi-d ad yeldi tiwura-as i yimẓulla...ɣef wakken i t-id-yura uɣmis Algerie Patriotique. D acu i d assaɣ i ila uneggaru-a d leǧwameɛ ?

 

Lezzayer s leǧwameɛ d zzawiyat, d yexxamen n rruqya umi ttaken ttesriḥ, i tessaram ad tecbu timura n umaḍal, s ara taẓ ad tegmu ad timɣur deg uẓayar-ines gar tmura. Agdud, yettegririb deg texmirt, anda myal taɣult-nniḍen tegrareb war ma terfed iri-s.

 

Aɣbel ameqqran d win i d-ttaǧǧwen i tmurt Taqvaylit, anda i aɣ-d-ttaznen lebxur d tesnakta-nsen i yebdan themmej deg waṭas n tamiwin. Aṭan ssawḍen-aɣ-t-id, yerna yettaɣ aẓar !

Acḥal i mazal akken ad yuɣal waṭṭan-a n tesreṭ  d ummid deg tmurt Taqvaylit ?

 

 X.Y