Deg wallen n bab n tesreṭ, d timentel n tufɣa seg lǧennet, d iɣes uɛwij, d nnaqes, d azgen n wallaɣ, d lɛar, d lɛib, d icuhat ! ffer-itt, ɣumm-itt, zem-as imi-s

Teslay-as i uzrem, tuɣ awal i cciṭan, tger cciṭan deg tqerɛet, tessufeɣ-it-id, d nettat i d udem n ccer… D tagezzant d mi-iḥeckulen, tekkat stiṭ, d settut ! ffer-itt, ɣumm-itt, zem-as imi-s…

Deg wallen n bab-as d wayetma-s ; delɛar, d tuksa n leqder, d taqeddact, d taklit d tanehjubt, d tigẓelt. Ma tezweǧ thennan, ma tuɣal-d d agejdur, d nnican, d awal, d aqemmuc ara yefɣen ! ffer-itt, ɣum-itt, zemm-as imi-s…

Lmufti, yenna, ccix yenna, nnbi yenna ; nnan, tameṭṭut tessufeɣ-aɣ-d seg lǧennet, yenna temmug s yiɣes uɛwij, yenna « yelɛen rebbi agdud teḥkem tmeṭṭut », tameṭṭut tessexsar taẓalit, ssut-is d lɛawra, yenna nnbi « lmalayek regment, leɛnent ṭul n yiḍ, tamṭu ur d-yerrin ara s « ih » i usiwel n wergaz-is ɣer wussu », nnbi yenna « ur tkeccem ara ɣer lǧennet temṭut ɣef ur yerḍi wara urgaz-is ». Lmufti, yenna, rebbi ad yeqqim yeččeḥ fell-as, tiwwura n yigenwan ad qqiment ldint alma tuɣal ɣur-s, mtawan ; ilmend usentel-a, ira ad d-yini alma tuɣal ɣur-s tesseṛwa-as tuzuft…

Lmufti yenna « ulac tameṭṭut ara d-yefɣen ɣer ubrid tga rriḥa i d-ijebden lebɣi n urgaz war ma tettwaḥsab d zzaniya, d zzaniya, d zzaniya… » ; tameṭṭut d lfetna, tafekka-s d lɛib, ffer-itt, ɣum-itt, zemm-as imi-s.. !

Lmufti yenna, aya iga-t rebbi d annaḍ akken kullec ad yelḥu akken iwata ubusin (couple).

Nnbi yenna anda nniḍen, « ḥemleɣ deg tudert-iw ala kraḍet n tɣawsiwin, tulawin, rriḥa, d tẓallit » ; ayen ur yeddin ara akk d tmenna i d-nebder yakan, d tanmegla ! Anwa i d awal izedqen, d imezwura neɣ d awal-a aneggaru ? Neɣ, ɣuceɣ-tt d tilellit, ḥemleɣ-tt d taklit ?

 

            Ayen i d-tenniḍ akka ? Anwa nnbi ? Anwa lmufti ? Ur tumineḍ ara s tesreṭ ?

Ayen i d-nniɣ akka, axaṭer ur t-qqbileɣ ara ; Anwa nnbi, akken ma llan, lan aɣbel d tmeṭṭut, maca meslayeɣ-d ɣef win teṭṭafar tmetti-nneɣ, yerna ur neẓri wara ma d netta i d-yennan, neɣ nnan-d fell-as, imi awal n bu-ččamar, yebna ɣef « yenna flan, yeslan i flan, yeslan i flan nniḍen yesla i tmeṭṭut n nnbi tesla i nnbi yenna…. » ; Anwa lmufti, lmufti n tiliẓri, lmufti deg uxxam rebbi, lmufti deg internet, lmufti deg ubrid, lmufti deg lqahwa, lmufti deg uxxam ; Ma ur umineɣ ara s tesreṭ, umneɣ neɣ ur umineɣ ara mačči d wa i d asentel, ur yelli d tifrat ur d-yettawi timerna neɣ abeddel, asentel yesteḥq rrzana, amuqel alqayan, agmuḍ ɣur ssawaḍent tiktiwin yecban tigi, n yemdanen icuban wigi.

 

Yella yiwen yeẓra, yella wayeḍ ur yeẓri wara ; win yeẓran yeẓra iɛemed, yeddumeɣ s udubbez n wallaɣ,  s yiɣallen ikersen, d unyir ikkemcen, yekker ɣur-s ad tt-iɣum, ad s-yezzem imi, win-a ur yeẓrin ara, iga am winna yeẓran s yiwet n tarayt akken ad yer fell-as taduli, zem tawwurt n uxxam mulac ad teffeɣ, mulac ad tt-id-walin, mulac ad as-d-slen…Ayen win yeẓran iɛemmed, amek wina ur yeẓrin ara yumen belli yeẓra ayen i d-iteddun, ayen ur yellin gar wallen, yeẓra lǧennet d ǧahennama, yeẓra tijnanin d lfakiya, yeẓra tuzuft, yeẓra yellu, yeẓra ad yaf taḥurit neɣ ahat deg 70 yidsent, neɣ 77 neɣ…

 

Melmi ara yeldi yiẓri, ad tbeddel tmuɣli, melmi ara tbeddel ttrebga, tameṭṭut ad tli azayar, ad tli tilelli, ad tbeddel tmuɣli fell-as ; send ad ineggez umdan ɣer Teɣdem, Asaḍuf, Leqwanen ara icekklen ula d argaz, yewwi-d ad fken ugar n ttawil i ubeddel n tesnakta, yalci yettuɣal ɣer ttrebga, aseɣti n yar tikta. Ad nger deg tfexrurin n uqrur leḥmala ɣer tmeṭṭut, ur nettrebbi wara ɣef temgerda nnig n wayen i d-yewwi ad tili ladɣa deg uẓayar anmetti, asen ara ɣelqen yimawen n wid ifettun, wid izerɛen, wid yezzuzuren miḥyaf, ɣelten tikulla i yessi-nsen, tlawin-nsen, tyematin-nsen…

 

Berra i tyemmat, berra i twetmat, bera i teslit, tameṭṭut macci d ayla, tameṭṭut, ur telli d taɣawsa n urgaz, tameṭṭut mačči d sɛaya ; d amudur s timad-is ɣas temgarad ɣef urgaz neɣ d argaz i yemgaraden fell-as, yal yiwen s tulmisin-is/ittewlen-is, akken i yezmer urgaz ad ibeddel fell-as, i tezmer ad tbeddel fell-as seg tama nettat, akken i ila urgaz azref ad iselḥu lecɣal-is s yiman-is, i tezmer ula d nettat ad teg isurifen ɣer tirga-s…

Ɣuceɣ ad tt-waliɣ d taklit, ḥemleɣ ad tt-waliɣ d tilellit.

Yettwasizreg-d deg uɣmis ayalass Tiɣremt,

Ass n 23 deg Yunyu 2020

sɣur : X.Y